Els autònoms tenen una sèrie de drets que sovint desconeixen i això de vegades els fa perdre oportunitats i diners. Conèixer-los els pot ajudar a ser més competitius.

El Reial decret-llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d'ordre social (BOE 28-02-2015), estableix una bonificació als treballadors inclosos en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (RETA) per a la conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació d'un treballador per compte d'altri. Aquesta bonificació és compatible amb la resta d'incentius a la contractació per compte d'altri previstos en la normativa vigent.

Supòsits de la bonificació
Els autònoms que estiguin en algun dels supòsits següents: tenir a càrrec seu la cura de menors de set anys o bé un familiar a càrrec seu, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau en situació de dependència degudament acreditada.

Requisits per aconseguir la bonificació
L’autònom no ha de tenir treballadors assalariats ni en la data d'inici de l'aplicació de la bonificació ni en els 12 mesos anteriors. Se n’exceptuen els contractes d'interinitat per substituir l'autònom durant els períodes de descans per maternitat, paternitat, adopció o acolliment tant preadoptiu com permanent o simple, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural.

L’autònom ha de romandre d’alta en el RETA els sis mesos següents al venciment del termini de gaudi. També ha de contractar el treballador, amb caràcter indefinit o temporal (no menys de tres mesos des de la data d'inici del gaudi de la bonificació), a temps complet o parcial, amb jornada no inferior al 50% de la d'un treballador a temps complet comparable.

Igualment, ha de mantenir la contractació durant el període de gaudi de la bonificació. Si el contracte s'extingeix (fins i tot durant el període inicial de tres mesos), el treballador autònom haurà de contractar un altre treballador per compte d'altri en el termini màxim de 30 dies.

Amb tot, el requisit de manteniment de la contractació no s'entén incomplet quan l'extinció està motivada per causes objectives o per acomiadament disciplinari, procedent. Tampoc per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador o per resolució durant el període de prova.

L'incompliment dels requisits obliga al reintegrament de l'import de la bonificació.

Quantia de la bonificació
Els beneficiaris tenen dret a una bonificació per cadascun dels supòsits esmentats. La bonificació equival al 100% (50% per als contractes a temps parcial) de la quota d'autònoms per contingències comunes, resultant d'aplicar el tipus de cotització mínim de cotització vigent a cada moment establert en el RETA (26,50% per a 2015) a la base mitjana que tingués el treballador en els 12 mesos anteriors a la data en la qual s'aculli a aquesta mesura.

O bé, si portés d’alta en el RETA un temps inferior, la base mitjana des de la data d'alta.

Durada de la bonificació
Fins a 12 mesos, tret que en desaparegui la causa. No obstant això, en cas que el menor que va donar lloc a la bonificació arribi a l'edat de set anys abans de la finalització del gaudi de la bonificació, es pot mantenir fins al màxim de 12 mesos previst, si es compleixen la resta de condicions.

En definitiva, cal estar atent als drets que tenim i fer-ne ús.

 

Font: www.viaempresa.cat

LISTADO NOTICIAS

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor aplicación.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso. Saber más

Acepto

¿Por qué AVALIS DE CATALUNYA SGR utiliza cookies?

 

AVALIS utiliza cookies para recuperar información y de esta forma ofrecer al usuario una navegación más ágil evitando solicitar datos que este ya suministró anteriormente. Asimismo,  AVALIS utiliza cookies para analizar el comportamiento de los usuarios al navegar en la web, resultando una herramienta muy eficaz para valorar el funcionamiento de la página web e introducir mejoras.

 

¿De qué forma AVALIS utiliza las cookies?

 

AVALIS utiliza las cookies para obtener información que considera de gran utilidad. El tipo de cookies que utiliza y la información que obtiene con cada una queda detallado a continuación en el siguiente cuadro:

 

Tipos de cookies

Propósito de este tipo de cookies

Cookies analíticas

Estas cookies se utilizan para analizar el comportamiento de los usuarios de forma agregada y anónima incluyendo el número de visitantes a la web y a diferentes fichas de producto, la procedencia de las visita, día y hora, plataforma, numero de clics en una ficha, palabras de búsqueda que utiliza un usuario para encontrar su contenido deseado. De esta forma AVALIS se sirve de un medio de gran utilidad para poder introducir mejoras en el sitio web y saber qué contenido o diseño es más relevante para el usuario.

Cookies funcionales

Son cookies que ayudan al usuario a tener una mejor experiencia de la navegación por el sitio. Un ejemplo de uso de este tipo de cookies son las que se utilizan para almacenar los datos de la última búsqueda de un producto para auto rellenar el buscador, el país, ciudad de preferencia y últimos productos consultados por el usuario.

Cookie de publicidad

Utilizamos estas cookies con el fin de mostrar anuncios en otras páginas para ofrecer anuncios más adecuados a los intereses de los usuarios. En este caso tenemos tanto cookies propias como cookies almacenados por terceros.

Cookies técnicas

Las cookies técnicas son necesarias para mostrar correctamente la página web y garantizar el correcto funcionamiento del sitio. Estas cookies están relacionadas con la sesión del usuario y el login.

 

¿Cómo puedo obtener más información acerca de las cookies, administrarlas y/o eliminarlas?


Puedes obtener más información sobre las cookies y consultar los pasos para deshabilitar su instalación en las secciones de "Ayuda" de las páginas web cada navegador, por ejemplo Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox y Opera.

 

Ten en cuenta que si deshabilitas las cookies es posible que tengas problemas en el acceso y navegación en la web así como en la contratación de nuestros servicios.

 

Si necesitas mayor información acerca del funcionamiento de las cookies, así como la forma de eliminarlas, puedes dirigirte a los siguientes enlaces: www.aboutcookies.org y www.allaboutcookies.org

 

Por otra parte, si quieres no ser rastreado por Google Analytics a través de todas las páginas web, ve al siguiente link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout