El web de l'Agència Tributària ja permet accedir a l'esborrany de la renda d'enguany per confirmar-lo o modificar-lo abans del 30 de juny

Aquest dimecres dia 6 d’abril comença la Campanya de la Declaració de la Renda que finalitzarà el 30 de juny de 2016, últim dia perquè totes aquelles persones que en el 2015 hagin obtingut ingressos que superin certs límits, presentin la declaració en termini voluntari. Enguany, també s’han de tenir en compte les principals mesures tributàries que han entrat en vigor el dia 1 de gener i que cal tenir presents al llarg de l’any.

Encara que no se superin els límits i per tant no estiguem obligats a fer la declaració, és recomanable comprovar quin seria el resultat de presentar-la, ja que normalment, quan es presenta la declaració de la renda, surt com a resultat un import a tornar d’Hisenda al contribuent i cal aprofitar per sol·licitar aquesta devolució d’impostos pagats de més. Per contra, si veiem que el resultat surt a pagar, no presentarem la declaració, ja que no hi estem obligats.

També hi ha contribuents que no estan obligats a presentar la renda però que necessiten acreditar el nivell d’ingressos per algun motiu, com per exemple, per sol·licitar ajuts o beques, en aquests casos, la declaració també es pot presentar de forma voluntària i en el termini indicat. Cal puntualitzar que el fet de presentar la declaració de la renda un any, no comporta estar obligat a fer-la en anys posteriors si no es superen cada any els límits establerts.

Límits per sobre dels quals estarem obligats a presentar la Renda del 2015

1. Rendiments del treball (sous i salaris, prestacions d’atur, plans de pensions, etc).

Haver obtingut rendiments del treball per sobre de 22.000 euros anuals o 12.000 euros anuals. En aquest últim cas:
Si els ingressos provenen de més d’un pagador. No obstant això, el límit serà de 22.000 euros si provenen de més d’un pagador, però el segon i restants pagadors, per ordre de quantia, no superen en conjunt els 1.500 euros anuals.
Es tracta de pensionistes que reben prestacions de més d’un pagador.
Es cobren pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
El pagador dels rendiments no ha estat obligat a practicar retencions.
Els ingressos han estat subjecte a un tipus fix de retenció (per exemple, els administradors de societats).

2. Rendiments del capital mobiliari (interessos, dividends, etc.) i guanys patrimonials. 

Haver obtingut rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials per import superior a 1.600 euros anuals en conjunt.

3. Rendes immobiliàries imputades, rendiments de Lletres del Tresor i subvencions per la compra d'habitatge de protecció oficial
Haver obtingut aquest tipus de ingressos per import superior a 1.000 euros anuals en conjunt.

4. Si el contribuent ha rebut: rendiments del treball, rendiments del capital mobiliari o immobiliari, rendiments d’activitats econòmiques i guanys patrimonials.
Haver obtingut aquest tipus d'ingressos per import superior a 1.000 euros anuals en conjunt o haver tingut pèrdues superiors a 500 euros.

5. Rendiments d’activitats econòmiques
Els contribuents que realitzin una activitat econòmica estan obligats a fer la declaració de la renda, tret que els ingressos totals anuals, juntament amb els del treball i els del capital, no superin els 1.000 euros anuals.

6. Beneficis fiscals
També caldrà que presentin la declaració aquells que vulguin acreditar-se la deducció per inversió en habitatge habitual, deducció per doble imposició internacional o deducció per aportacions a plans de pensions o a patrimonis protegits, independentment dels seus ingressos.

Si tinc parella, la renda és millor fer-la conjunta o individual?
Els contribuents casats poden optar per fer la declaració de la renda individual cada un d’ells o conjunta. Queden excloses d’aquesta opció les parelles de fet, que no tenen dret a optar per la tributació conjunta.

També poden optar per fer-la conjunta les famílies monoparentals amb els seus fills i les famílies formades pel pare o la mare amb tots els fills que convisquin amb un o altre en casos de separació legal o en casos en que no existeixi vincle matrimonial. No aplicarà aquesta reducció si el pare i la mare conviuen en la mateixa casa.

En la tributació conjunta, tots els membres de la unitat familiar declaren conjuntament les seves rendes. Un cop sumades les rendes, se’ls aplica una reducció addicional de 3.400 euros pels matrimonis que facin la declaració conjunta i una reducció addicional de 2.150 euros per les famílies monoparentals. Aquestes reduccions no existeixen en la declaració individual.

Com a norma general, només surt a compte fer la declaració conjunta quan tan sols un dels membres de la família té ingressos. Si més d’un membre obté rendiments, la declaració conjunta surt més perjudicial, ja que la suma dels dos ingressos fa pujar la tributació de forma considerable. Davant del dubte de si surt a compte o no optar per la tributació conjunta, es recomana fer un càlcul dels dos escenaris i triar el que fiscalment surti millor, és a dir, el que ens faci pagar menys impostos.

Quines novetats hi ha a la declaració de la renda de 2015?
Nova deducció de 1.200 euros anuals per famílies nombroses, famílies monoparentals o famílies amb fills amb discapacitat, col·loquialment coneguda com el “xec familiar”. Es pot demanar el cobrament anticipat d’aquesta deducció de forma mensual, a raó de 100 euros al mes, o bé consignar-la a la renda de 2015 i que ens la paguin tota de cop.

Pels propietaris d'habitatges llogats, queda derogada l’antiga exempció del 100% dels ingressos obtinguts pels lloguers destinats a joves menors de 30 anys. A partir del 2015, la reducció general del rendiment derivat del lloguer d'habitatge serà del 60%, independentment de l’edat del llogater.
S’aprova una nova exempció per a majors de 65 anys per la qual els beneficis obtinguts per la venda de qualsevol bé del seu patrimoni (accions, immobles, fons d’inversió, etc) estaran exempts de tributació, sempre i quan reinverteixin els diners obtinguts en la constitució d’un producte bancari consistent en una renda vitalícia.

Per últim, al 2015 notarem a la renda una reducció dels tipus de gravamen respecte al 2014. A més, hi ha una segona reducció de tipus prevista pel 2016. Aquesta reducció beneficia a les rendes baixes (de menys de 20.000 euros) i a les rendes altes (a partir de 50.000 euros), que gaudiran d’un estalvi en impostos d’un 1-2%. No obstant, les rendes entre 20.000 i 50.000 euros veuran com se’ls apuja la tributació.

L’esborrany de la renda, el confirmo o no?
Tots els contribuents tenen accés al seu esborrany de la renda a través de la pàgina web de l’Agència Tributària. Els esforços d’Hisenda en aquest punt han comportat una millora de les dades fiscals recollides a l’esborrany, de manera que es detecten pocs errors. Tot i així cal sempre revisar els imports consignats abans de confirmar l’esborrany.

Com a norma general, només es recomana confirmar l’esborrany de la renda si s’han obtingut exclusivament rendiments del treball (és a dir, sous, salaris i pensions). Per contra, no es recomana confirmar-lo a qui tingui dret a aplicar-se algun benefici fiscal, com la deducció per lloguer d'habitatge, la deducció per adquisició d'habitatge habitual, reduccions per aportacions a plans de pensions, i altres beneficis, atès que normalment l’esborrany no els inclouen.

 

Font: www.viaempresa.cat

LISTADO NOTICIAS

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor aplicación.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso. Saber más

Acepto

¿Por qué AVALIS DE CATALUNYA SGR utiliza cookies?

 

AVALIS utiliza cookies para recuperar información y de esta forma ofrecer al usuario una navegación más ágil evitando solicitar datos que este ya suministró anteriormente. Asimismo,  AVALIS utiliza cookies para analizar el comportamiento de los usuarios al navegar en la web, resultando una herramienta muy eficaz para valorar el funcionamiento de la página web e introducir mejoras.

 

¿De qué forma AVALIS utiliza las cookies?

 

AVALIS utiliza las cookies para obtener información que considera de gran utilidad. El tipo de cookies que utiliza y la información que obtiene con cada una queda detallado a continuación en el siguiente cuadro:

 

Tipos de cookies

Propósito de este tipo de cookies

Cookies analíticas

Estas cookies se utilizan para analizar el comportamiento de los usuarios de forma agregada y anónima incluyendo el número de visitantes a la web y a diferentes fichas de producto, la procedencia de las visita, día y hora, plataforma, numero de clics en una ficha, palabras de búsqueda que utiliza un usuario para encontrar su contenido deseado. De esta forma AVALIS se sirve de un medio de gran utilidad para poder introducir mejoras en el sitio web y saber qué contenido o diseño es más relevante para el usuario.

Cookies funcionales

Son cookies que ayudan al usuario a tener una mejor experiencia de la navegación por el sitio. Un ejemplo de uso de este tipo de cookies son las que se utilizan para almacenar los datos de la última búsqueda de un producto para auto rellenar el buscador, el país, ciudad de preferencia y últimos productos consultados por el usuario.

Cookie de publicidad

Utilizamos estas cookies con el fin de mostrar anuncios en otras páginas para ofrecer anuncios más adecuados a los intereses de los usuarios. En este caso tenemos tanto cookies propias como cookies almacenados por terceros.

Cookies técnicas

Las cookies técnicas son necesarias para mostrar correctamente la página web y garantizar el correcto funcionamiento del sitio. Estas cookies están relacionadas con la sesión del usuario y el login.

 

¿Cómo puedo obtener más información acerca de las cookies, administrarlas y/o eliminarlas?


Puedes obtener más información sobre las cookies y consultar los pasos para deshabilitar su instalación en las secciones de "Ayuda" de las páginas web cada navegador, por ejemplo Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox y Opera.

 

Ten en cuenta que si deshabilitas las cookies es posible que tengas problemas en el acceso y navegación en la web así como en la contratación de nuestros servicios.

 

Si necesitas mayor información acerca del funcionamiento de las cookies, así como la forma de eliminarlas, puedes dirigirte a los siguientes enlaces: www.aboutcookies.org y www.allaboutcookies.org

 

Por otra parte, si quieres no ser rastreado por Google Analytics a través de todas las páginas web, ve al siguiente link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout